خرما و زایمان

خرما سرشاراز کلسیم است که خانم های باردار پس از فارغ شدن مقدار زیادی از سطح کلسیم جسم خود را از دست می دهند از این رو میتوانند این کمبود را باخوردن خرما جبران کنند.

همچنان ممکن است این خانمها پس از زایمان دچار ناآرامی درونی و روحی شوند که خرما بر این مشکل نیز دوا می باشد.

به این دلیل در گذشته ها در فرهنگ و عرف کردی همواره خرما در دسترس خانمهایی که تازه فارغ شده بودند ،وجود داشت درحالی که در آن زمان فراهم کردن خرما کار آسانی نبود و آن چنان پایبند به سنت بودند که به هر قیمتی شده بود پیدایش میکردند.

 1543

موضوع مرتبط

اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آیا به کودکان عسل داده شود؟

دیدگاه پزشکی به حدیث عسل

مشاوره پزشکی دینی