رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم) پوست سفید و روشنی داشتند، نور و روشنی خاصی در چهره مبارکشان نمایان بود.

-خونگرم بودند.

-قد متوسطی داشتند.

-ایش و موهایشان پر بودند.

-ابروهای پر و بلند با چشمانی درشت انگار به چشم هایشان سرمه کشیده بودند.

-لب و دهان کشیده ايی داشتند.

- دندانهایشان از هم فاصله داشتند.

- سر و گردن متوسط با شانه های پهن و چهار شانه.

- هیکل و اندام زیبايی داشتند، دارای سینه پهن با موهای بلند.

- استخوانهای محکمی داشتند.

- دستهای سرد و نرم و لطیفی داشتند با کف دست پهن و پاهای پهن و بزرگ.

- انگشتان پهن و نزدیک به هم.

زمانی که راه می رفتند، سینەهایشان را به جلو می دادند، مثل اینکه از سراشيبى به سمت پاین حرکت می کنند.

 2562

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12