خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پیامبر(صلى الله عليه وسلم) برای هر یک از همسرانش در مدینه یک اتاق ساخته بودند که همه کارهای خانه اعم از غذا خوردن، خوابیدن، مهمانداری، در همان یک اتاق انجام می شد.

بعد از ساخت مسجد مدینه، پیامبر(صلى الله عليه وسلم) برای همسرانش دو خانه ساختند، در آن زمان دو همسر به نامهای سوده و عایشه داشت.

خانەها از بلوک و برگ درخت خرما ساخته بودند، اگر  زن دیگری را به همسری بر ميگزیدند، خانەای دیگر برای او می ساختند، کلاً خانەهای پیامبر (صلى الله عليه وسلم) نُه خانه بود که چهارتای آنها از بلوک و برگ خرما و پنج تای دیگری از گل و برگ درخت خرما بود که همگی در بیرون محوطە مسجد بود.

خانەها در طرف جنوب، شمال و شرق مسجد ساخته شده بودند، از سمت غرب هیچ خانەای ساخته نشده بود، در و روی خانه ها بروی در مسجد بود که پرده بزرگی از بیرون خانه روی در اویزان شده بود.

-سقف خانه ها به حدی کوتاه بود به راحتی دستشان به سقف می رسید.

-زمینی که خانەها را در آن می ساختند، جزو اموال یکی از پشتیوانان پیامبر (صلى الله عليه وسلم) بود و هر بار که لازم بود خانه ای ساخته شود آن شخص تکه ايی از زمینش را در اختیار پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) قرار می داد.

هیچ کدام از زنان پیامبر(صلى الله عليه وسلم)مالک خانەها نبودند، بعد از وفات پیامبر (صلى الله عليه وسلم) هر بار یکی از خانەها را برای نماز خواندن استفاده می کردند تا اینکه همه خانەها جزء مسجد شدند و به مساحت مسجد اضافه شدند.

 1812

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12