وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

پیامبر (صلى الله عليه وسلم) نُه خانه داشت و و هر کدام از خانه هایشان وسایلی داشتند که در خانه دیگری نبود نه اینکه برای هر خانه یکسری کامل وسایل زندگی مهیا باشد.

به طور کلی وسایلی که در هر 9 خانهء پیامبر (صلى الله عليه وسلم) موجود بودند، عبارتند از:

 حصیر:در چند تا از خانه از خانه هایش حصیر داشت

-جانماز:جانمازش از جنس حصیر بود و برای خواندن نماز از آن استفاده می کرد،اندازش کوچکتر از حصیرهای امروز بود.

خمیر:خمیر کوچکی داشتند که بیشتر در سفر و جنگ همرهشان بود و جنس آن از پوست دباغی شده بود.

لیوان:دو لیوان داشتند، یکی چوبی که با سیم محکم اطرافش را پیچیده بودند، دیگری لیوان شیشەایی که برای آب خوردن استفاده می کردند

زیر انداز پشمی: زیر اندازشان پشمی بود از پشم حیوانات درست شده بود این زیر انداز در منزل حفصه بود

سینی:سینی شان آنقدر بزرگ بود که باید چهار نفر با کمک هم آن را بلند می کردند و بیشتر زمانی استفاده می شد که قربانی می کردند و برای غذا خوردن از آن استفاده می شد. تشت حمام پیامبر (صلى الله عليه وسلم) در منزل هر یک از همسرانش یک تشت حمام داشت و به آن میر کن می گفتند.

عصا:

پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)یک داشتند که بیشتر روزهای جمعه زمانی که خطبه می دادند از آن استفاده می کردند.

جاسرمه:پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) یک جا سرمە داشتند که شبها چشمانشان را  سرمە می کشیدند

بشقاب:در بعضی از خانه هایشان بشقاب داشتند که برای غذا خوردن از آن استفاده می کردند

پیمانه:از پیمانه جهت اندازه گیری زکات خوراکی و آذوقه و چیزهای دیکر استفاده می کردند

همچنین پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)یک شانه ،یک آینه سنگی ،یک شیشه روغن جهت چرب کرن و یک بوقچه کوچک داشتند،هچنین یک شمشیر زره هم داشتند که در جنگ ها از آن استفاده می کردند.

 1931

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12