اَسماء دختر عبدالله (رضی الله عنها)

نامش اَسماء دختر عبدالله بن عثمان تیمی است، پدرش ملقب به ابوبکر صدیق معروف بودە و مژدە بهشت به ایشان دادە شدە و اولین خلیفه مسلمانان می باشد، خواهر عایشه همسر پیامبر () است، این زن خیلی زود در مکه مسلمان شد، گفته می شود هجدهمین نفری است که مسلمان شد،  همسر زبیر بن عوام بود.

اسماء تقریبا سیزدە سال از عایشه بزرگتر بود.

اسماء همراه شوهرش به مدینه هجرت کرد و درآنجا  صاحب چند فرزند شد.

زمانی که پیامبر() خواستند با ابوبکر صدیق هجرت کنند، اسماء دختر ابوبکر، شال دور کمرش را دو قسمت کرد تا توشه راهشان را با آن ببندد، به همین خاطر به صاحب دو شال نام گرفت.

اسماء دختر ابوبکر می گوید: باردار بودم ، که به مدینه رسیدم و در قُبا پیادە شدم ، در آنجا فرزندم را به دنیا آوردم ، سپس فرزندم را نزد پیامبر () بردم و در آغوش ایشان قرار دادم ، پیامبر () هم خرما خواستند و خودشان خرما را با دهان مکیدند و بعدا در دهان نوزاد گذاشتند ، پس اولین چیزی که داخل شکم فرزندم شد، آب دهان پیامبر() بود، بعد از آن خرما را به دور دهان و لبهای نوزاد کشید، مسلمانان با شنیدن این خبر که عبدالله به دنیا آمدە است تکبیرمی گفتند ، چون یهودیان می گفتند که مسلمانان را سحر و جادو کردند که صاحب فرزند پسر نشوند ، خداوند بدین وسیله آنها را رسوا کرد.

اسماء می گوید: مادرم پیش من آمد اما هنوز گمراه بود، من نیز گفتم ای پیامبرخدا () مادرم نزد من آمدە و از من کمک می خواهد آیا کمکش کنم و با او خوب رفتار کنم؟ پیامبر() فرمود بله.

 اسماء دختر ابوبکر بود در دوران خلافت  راشدین همراه با همسرش زبیر در جنگ یرموک شرکت کرد.

اسماء بعد از خلافت راشدین در قید حیات بود و دوران حکومت عبدالله پسرش راهم دید و کشته شدن پسرش راهم با چشمان خود دید ، بعد از مدت کوتاهی از کشته شدن پسرش عبدالله ، اسماء نیز وفات کرد ، گفته می شود بیست روز پس از کشته شدن پسرش عبدالله فوت کرده است.

 1385

موضوع مرتبط

ابوبکر صدیق(رضی الله عنه)

عمر بن خطاب (رضی الله عنه)

علی بن ابو طالب(رضی الله عنه)

عثمان بن عفان (رضی الله عنه)

سعید بن زید (رضی الله عنه)

ابو عبیده بن جراح(رضی الله عنه)

زُبیر بن عوام (رضی الله عنه)

طلحه بن عُبیدالله (رضی الله عنه)

عبدالرحمن بن عوف(رضی الله عنه)

اُسامه بن زید(رضی الله عنه)