آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ناراحتی التهاب کبد هستند و این مورد به شدت اذیتشان میکند میتوانند روزه خود را بازکنند و همچنین این دسته از بیماران اگرآب در بدن شان جمع شود آنان نیز میتوانند روزه خود را باز کنند،فارغ  از این بیماری های کبد،روزه گرفتن برای کبد بسیار مناسب است و باعث استراحت کبد خواهد شد.

مشاوره پزشکی دینی