(يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ)

(گزارش عمل شب انسان قبل از عمل روز او به سوی خداوند فرستاده میشود)

 

برای تک به تک هر انسانی در یک شبانه روز دو بار گزارش اعمالش بلند میشود به سوی خداوندی دانا به همه چیز، گزارش هفتگی و سالانه هر انسانی بلند میشود به سوی خداوندی که قبل از آنکه گزارشها به سویش روانه گردند، خودش آگاه به همه ریزه کاریهاست، پس چگونه ما مسلمانها از کار و اعمالمان نترسیم برای آماده ساختن گزارش روزانه و هفتگی و ماهانه و سالانه بر کار و پروژەهایمان ؟!