مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ شِبْرًا تَقَرَّبَ اللَّهُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا

(آن کسی که یک وجب به خداوند نزدیک شود، خداوند بزرگ به اندازه یک دست کامل به او نزدیک میشود)

 

(نکتەای کاملا واضح در منفعت بندەهای خداوند این است که هر قدمی که به سوی خداوند بردارند، چند برابر آنها خداوند به آنها نزدیکتر میشود، پس نزدیکی بندەها به خداوند بسته به میل و تلاش آنهاست، بخواهند میتوانند بسیار نزدیک شوند، هر قدمی که بیشتر بردارند چند برابر راە نزدیکتر میشود)