نوعی از احترام

(قالوا نعبد الهک اله آباءک)

هنگامی که یعقوب پیامبر در بستر مرگ بود، از فرزندانش پرسید !!

بعد از من چه کسی را پرستش خواهید کرد ؟

آنها نیز مستقیما به پرستش الله اشاره نکردند، بلکه در جواب گفتند، پروردگار تو و پروردگار اجدادت را میپرستیم، این نوعی از احترام بود در مقابل پدرشان تا گفته باشند، ما بواسطه تو خدا را شناختیم، همانگونه خوشایند بود تا ثابت کنند که اجدادت نیز بر راه یکتا پرستی بودەاند و آسودە ساختن پدرشان از این رو که راە و باور یکتا پرستی بی رهرو نخواهد ماند و مانیز بر آن پایداریم.