مرتبه آسودگی

(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)

خداوند بلند مرتبه آسودگی شما را خواهان است، بدین معنا که همان خدایی که تو را بوجود آوردە است و دین را برایت روانە ساخته است و دستورات و موانع را برایت معلوم ساختە، بر اساس آسودە بودنت تو را دستور دادە است، نە اینکه دستوراتش تو را دچار ناراحتی کنند، هر چه مانع و ممنوع و حرام تصویب شده از جانب خداوند نیز برای آسودگیت در زندگیست.