خوش بین باش

(عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا)

احتمالا چیزی را بسیار ناخوشایند پندارید و خداوند بزرگ سود و منفعت فراوانی در آن نهاده باشد، خوش بین باش آن زمانیکه مصیبتی را درمیابی یا ضرری را متحمل میشوی،

از چشم و دل و گوش تو تنها بعد منفی موضوع احساس میشود، اما نزد خداوند بزرگ وعده دەهها و صدها ثواب و سود و نیکی داده شده است !