کەشکۆڵ   -   پێغەمبەرى خوا

تايبەتمەنديى غەزاكان

غەزاى تەبووك

غەزای طائیف

غەزاى حونەين

فەتحى مەككە

غەزاى موئتە

غەزای ذاتوریقاع

غەزاى خەيبەر

غەزاى غابە

رێككەوتنى حودەيبيە

غەزای بەنوقورەیظە

غەزاى خەندەق

غەزاى مورەيسيع

غەزاکانی (بەدرولمەوعید، دەومەتەولجەندەل)

غەزای بەنونەضير

غەزاى ئوحود

غەزاکانی (سوەیق، سولەیم، غەطەفان)

غەزاى بەنوقەينوقاع

غەزاى بەدرى گەورە

غەزاكانى پێش بەدر

هەنگاوەکانی جەنگ

هەڵوێستی پێغەمبەرى خوا لە غەزاکاندا

1