غەزاى بەنوقەينوقاع

بابەتی پەیوەندار

تايبەتمەنديى غەزاكان

غەزاى تەبووك

غەزای طائیف

غەزاى حونەين

فەتحى مەككە

غەزاى موئتە

غەزای ذاتوریقاع

غەزاى خەيبەر

غەزاى غابە

رێككەوتنى حودەيبيە

123