وتەی زانایان

بەشی شەست و نۆ

بەشی شەست و هەشت

بەشی شەست و حەوت

بەشی شەست و شەش

بەشی شەست و پێنج

بەشی شەست و چوار

بەشی شەست و سێ

بەشی شەست و دوو

بەشی شەست و یەك

بەشی شەست

بەشی پەنجا و نۆ

بەشی پەنجا و هەشت

بەشی پەنجا و حەوت

بەشی پەنجا و شەش