نوسین   -   هاوەڵانى پێغەمبەر

صوهەیبی رۆمی (رەزاى خواى لێ بێت)

سەلمانى فارسی (رەزاى خواى لێ بێت)

سەعیدى کوڕی عاص(رەزاى خواى لێ بێت)

سەعدى کوڕی موعاذ(رەزاى خواى لێ بێت)

ئەبووسەعیدی خودری (رەزاى خواى لێ بێت)

سەعدى کوڕی عوبادە(رەزاى خواى لێ بێت)

ئەبووطەلحەى ئەنصارى (رەزاى خواى لێ بێت)

زەینەبی کچی جەحش (رضي الله عنها)

زەیدی کوڕی حارثه(رەزاى خواى لێ بێت)

زەیدى کوڕی ثابت (رەزاى خواى لێ بێت)

عەمرى کوڕی عاص(رەزاى خواى لێ بێت)

عائیشەی کچی ئەبووبەکر (رضي الله عنها)

فاطيمه ى زەهرا ء (رضي الله عنها)

میقدادى کوڕی ئەسوەد (رەزاى خواى لێ بێت)

عەبدولآى کوڕی زوبەیر (رەزاى خواى لێ بێت)

موعاویەى کوڕی ئەبووسوفیان (رەزاى خواى لێ بێت)

عوثمانى کوڕی مەظعوون (رەزاى خواى لێ بێت)

موعاذی کوڕی جەبەل (رەزاى خواى لێ بێت)

عەممارى کوڕی یاسر (رەزاى خواى لێ بێت)

عەبدولآى کوڕی عومەر (رەزاى خواى لێ بێت)

عەبدولآى کوڕی عەبباس(رەزاى خواى لێ بێت)

عەبدولآى کوڕی رەواحە(رەزاى خواى لێ بێت)

ئەبوو هورەیرە (رەزاى خواى لێ بێت)

عەبدولآى کوڕی مەسعوود(رەزاى خواى لێ بێت)

ئەبوو مووساى ئەشعەرى (رەزاى خواى لێ بێت)

عەبباسی مامى پێغەمبەر (صلى الله عليە وسلم)

خوبەیبى کوڕی عەددى (رەزاى خواى لێ بێت)

خەدیجەى کچى خوەیلید (رضي الله عنها)

خالیدی کوڕی وەلید(رەزاى خواى لێ بێت)

(ئەبوو ئەیووبی ئەنصارى)(رەزاى خواى لێ بێت)

123