نووری دیدەم - 1 - نووری دیدەم چیە؟

بابەتی پەیوەندار

نووری دیدەم - 29 - ئەنجامەكانی زنجیرەی نووری دیدەم

نووری دیدەم - 28 - نوێژ پرۆگرامی ژیانە

نووری دیدەم - 27 - نوێژ قوتابخانەیە

نووری دیدەم - 26 - بەرجەستەبوونی نوێژ

نووری دیدەم - 25 - بینای نوێژ (اقامة الصلاة)

نووری دیدەم - 24 - نوێژ و تەندروستی

نووری دیدەم - 23 - تەحیات

نووری دیدەم - 22 - سوجدە

نووری دیدەم - 21 - سوپاس و ستایشی خوا (حمد)

نووری دیدەم - 20 - چەمینەوە (ركوع)

123