دەنگ   -   بیردۆزی پەرەسەندن

بیردۆزی پەرەسەندن - بەشی چوارەم

بیردۆزی پەرەسەندن - بەشی سێهەم

بیردۆزی پەرەسەندن - بەشی دووەم

بیردۆزی پەرەسەندن -بەشی یەكەم

1