دەنگ   -   سووڕی ژیانی مرۆڤ

سووڕی ژیانی مرۆڤ -بەشی شەشەم-

سووڕی ژیانی مرۆڤ -بەشی پێنجەم-

سووڕی ژیانی مرۆڤ -بەشی چوارەم-

سووڕی ژیانی مرۆڤ -بەشی سێیەم-

سووڕی ژیانی مرۆڤ -بەشی دووەم-

سووڕی ژیانی مرۆڤ -بەشی یەكەم-

1