دەنگ   -   زنجیرەی (کۆرپەلەزانی)

كۆرپەلەزانی – بەشی هەشتەم –

كۆرپەلەزانی – بەشی حەوتەم –

كۆرپەلەزانی – بەشی شەشەم –

كۆرپەلەزانی – بەشی پێنجەم –

كۆرپەلەزانی – بەشی چوارەم –

كۆرپەلەزانی – بەشی سێهەم –

كۆرپەلەزانی – بەشی دووەم –

كۆرپەلەزانی – بەشی یەكەم –

1