هاوەڵان (ئەبووسەعيدى خودريى)

بابەتی پەیوەندار

غەزاكان - ٢٢- تايبەتمەنديى غەزاکان

غەزاكان - ٢١- غەزاى تەبووک

غەزاكان - ٢٠- غەزاى طائیف

غەزاكان - ١٩- غەزاى حونەین

غەزاكان - ١٨- فەتحى مەککە

غەزاكان - ١٧- موئتە

غەزاكان - ١٦- غەزاى ذاتوریقاع

غەزاكان - ١٥- غەزاى خەیبەر

غەزاكان - ١٤- غەزاى غابە

غەزاكان - ١٣- رێککەوتنى حودەیبیە