آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال می شوند و یا اسهال شدید به نحوی که از راه مقعد و یا استفراغ، آب و نمک زیادی را ازدست بدهند و دچارخشکی جسم بشوند ناچار به باز کردن روزه خود هستند و نباید روزه دار باشند مگر آنهایی که شدت اسهالشان کم تر است میتوانند روزه خود را بگیرند در غیر این صورت مجاز به روزه داری نیستند.

مشاوره پزشکی دینی