سخنرانی کوتاه   -   برنامه تغذيه

غذای زیادی را چکار کنیم؟

اولین دعوت دست کشیدن از غذا خوردن

پروژە نایاب دو جوان مصری

زیادە خوری، غذا را حرام می کند

یک پروژە سادە و مفید برای كشورمان

پيامبر خدا با چە كسانى غذا مى خورد؟

قرآن كريم چگونە غذاخوردن درا بە ما ياد مي دهد؟

تغذيه سالم كدام أست؟

مشكل غذاى اروپايى ها چيست؟

دورانداختن غذا چە بديهايى دارد؟

دستپختمان چگونە باشد؟

غذا خوردن چگونه انسان را دچار مرض می کند؟

چند دکتر کردزبان در یک رستوران ژاپن

آیا غذای ما بین دندانهایمان کثیف است؟

پیامبر خدا میل بە چە قسمتی از غذا کردە است؟

انگشت و لب بشقابها را بلیسید

غذایی را کە از دستمان افتاد، چکار کنیم؟

رویدادى مفید از امام عمر و جابر

اصراف در اسلام چیست؟

يك معادله مخصوص در مورد غذا

قبل از آنکە غذایی بخرید، فکر اینجا را بکنید

يامبر خدا سيستم تغذيه داشتند

مدل غذا خوردن قبل از پيامبر أكرم

دليل آمدن پيامبر كە تا حالا نشنيدەايد

خواص برنامە غذايى پيامبر

1

سخنرانی کوتاه