مشاورە پزشکی دینی   -   روزه و بيماريها

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که مشکل فشار خون دارند میتوانند روزه نگیرند؟

کسانی که از ناراحتی کلیه رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

کسانی که از ناراحتی دیابت رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

کسانی که از ناراحتی غده تروئید رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

کسانی که از ناراحتی آسم و تنگی نفس رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

کسانی که از ناراحتی سل ریوی رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

کسانی که از ناراحتی های قفسه سینه رنج می برند می توانند روزه نگیرند؟

افرادی که از بیماری سرطان رنج میبرند باید روزه بگیرند؟

آیا خانم شیرده میتواند روزه نگیرد؟

آیا خانم باردار میتواند روزه بگیرد؟

1

مشاوره پزشکی دینی