(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)

(هیچکدام از شما ایمانش کامل نخواهد بود تا زمانی که آنچه را برای خود میپسندد برای برادرش نیز بپسندد)

 

تنها اجتناب و دوری از حد و حدود برادرت و دخالت نکردن در منافع او کافی نیست تا تو را مومن بخوانند، بلکه ایمان کامل در این است که خواهران و برادرانت را در امید و امیال و آرزوهایت نیز سهیم گردانی،یک همکاری سطحی اجباری  ملاک نیست، بلکه غمخواری برادرت بخشی از ایمان است.