(بلغوا عني ولو آية)

(از طرف من به مردم ابلاغ کنید حتی اگر فقط یک آیه باشد)

 

فرمودەای کوتاه که سه خصوصیت را در بر گرفته است:

رساندن دین خدا وظیفه است و نباید بی اهمیت تلقی شود،

هرکس این کار را انجام دهد نماینده پیامبر خدا شده است،

به انجام رساندن آن نیز بسته به توانایی شخص دارد و کم و زیاد آن مطرح نیست.