اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

پیامبر خدا(صلى الله علیه و سلم) بیشتر به خوراکی های تر اهمیت داده تا خشک، بیشتر نانی را خورده است که خشک بوده و آن را با سرکه و یا آبگوشت تر کرده است، حتی درمیان میوه ها نیز میوه خشک را نخورده و تنها میوه خشکی که خورده است مویزه بوده که آن را در آب تر میکرده و شربت آنرا خورده است، درواقع از خود مواظبت کرده است در برابر خوراکی های خشک، چونکه خوراکی های تر، خوردن شان آسان است و همچنین فرایند هضم شان، و باعث چاقی نیز نمی شوند.

همچنان خوراکی های پیامبر (صلى الله عليه وسلم) ماده الیاف و یا فیبر زیادی را داشته اند،  یعنی از رگهای آبرسان پر بودند که با این مدل تغذیه انسان در امان بوده از ناراحتی های روده بزرگ و بالارفتن کلسترول و سنگ آپاندیس و چندین بیماری دیگر.

خوارکی ها غنی از کلسیم بوده که برای قوت استخوان و دندان لازم است.

 3141

موضوع مرتبط

اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آیا به کودکان عسل داده شود؟

دیدگاه پزشکی به حدیث عسل

مشاوره پزشکی دینی