(إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة )

(اگر مرد مخارج خانوادەاش را تأمین نماید و از طرف خداوند منتظر اجر و پاداش باشد، برایش ثواب نوشته خواهد شد)

 

وظیفه و کاری که روزانه به آن مشغولی، همینکه ثواب و پاداشی از جانب خدا به تو میرسد کافیست چه برسد به آنکه توشەای شود برای قیامتت،تجارتی پر سود با سرمایەای بسیار کم را از دست مدە.