(صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)

(نماز با جماعت بیست و هفت بار فضیلتش بیشتر است از نمازی که تنها خوانده شود)

پروژه و تلاش دسته جمعی دەها برابر پروژە و تلاش یک نفرە ثمره خواهد داشت، سهم شرکت کنندگان بعضی پروژەهای جمعی نزد خداوند بیشتر است از سهم آن شخص اگر به تنهایی پروژه را شروع نماید.