تیک

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

ترس و استرس

استقبال از پیغام

خشن و سنگدل

حق بخشش گناهان

حکم بهشت و دوزخ دیگران

محبت به مسلمانان