(سبعة يظلهم الله في ظله)

(هفت گروه هستند که خداوند بزرگ آنها را زیر سایه عرش خود قرار میدهد)

 

 راه رسیدن به پلەهای ترقی در شیوە و زمان و مکان و شخصی معین شده خلاصه نشده است، خداوند بزرگ درهای زیادی را بروی بندەهایش برای رسیدن به پلەهای ترقی و بدست آوردن رضایت خداوند گشوده است ،از حاکمی عادل گرفته تا عابدی وابسته به مسجد ، از شخصی پاکدامن گرفته تا سخاوتمندی گمنام .