(كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ)

(پیامبر خدا هیچگاه شبانه سرزده به خانه خود برنگشته است)


تلاش نکن به دنبال اسرار و رازهای خانواده و دور و بریهایت بگردی، این رفتار بدگمانی و ترس و استرس را بدنبال خواهد داشت، اوضاع آشکار آنها برای تو کافیست و اوضاع پنهانی آنها را به خداوند بسپار، در اوضاع عادی آنها را تعلیم بدە تا به ناظر اوضاع غیر عادی آنها تبدیل نشوی.