(مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ)

(خداوند بزرگ خیر و صلاح  هر کسی را بخواهد او را امتحان مینماید )

 

در بلندای دردها و ناراحتیها خوشبین باش، محبوبان خداوند مورد امتحان و سختی قرار خواهند گرفت،در مشقت و تنگنا بجای اینکه خود را بدبخت و  سیەروز  ببینی، دلخوش باش که خداوند خوبی تو را میخواهد و به همان منظور تو را دچار مصیبت ساخته تا سرانجام سود و غنیمت نصیبت گردد.