(كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ)

(تمامی امت من مشمول بخشش خواهند بود غیر از آنهایی که گناهانشان را آشکار میکنند)

 

خواهر و برادر مسلمان، در بخشش خداوند سهمی همیشگی داری، تنها یک چیز اسم تو را از این لیست پاک میکند ، آشکار کردن گناهیست که مخفیانه آن را انجام دادەای، گناهی را که در خفا (مخفیانه) انجام دادەای، چرا آن را در جمعیت و شلوغی بازگو (آشکار) میکنی؟! پس مخفیانه نیز توبه کن و گناهت را پاک کن.