مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ

 (هر کدام از شما ناهنجاریی را مشاهدە نمود با دستانش برای تغییر آن بکوشد، اگر نتوانست با زبانش تلاش کند، اگر نتوانست با قلبش از آن فعل برائت جوید)

 

(برخورد مسلمان در برابر هر ناهنجاری و فسادی، ضد و نقیض بودن در برابر فساد میباشد نه ضد و نقیض بودن با شخص خاطی، تلاشهای مختلف نیز برای تغییر ناهنجاری میباشند، یعنی هر ناهنجاری و فسادی که مشاهده شود لازم است برای اصلاح آنها قدم برداشته شود، لازم است هم نیت دل و هم گفتار زبان و هم عمل اعضا بکار برده شود برای اصلاح)