خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

(بوی دهان روزەدار نزد خداوند از بوی مشک نیز مطلوبتر است)

 

(ملاکهای انسانیت حقیقت آزاد نیستند، گاها فقط زمان کافیست برای اینکه ملاکهای انسانیت تغییر یابند، گاهی وقتها مکان ملاکها را تغییر میدهد، گاها نیز ملاکهایی که همیشه و در تمام کره زمین نیز بر آن متفق هستند، تنها شامل انسانها میشود،  احتمالا برداشت انسانها مانند بوی دهان روزەدار نامطلوب باشد، اما نزد خداوند از بوی مشک نیز مطلوبتر است، نتیجه گیری ما ازین فرموده اینگونه است که از دیدگاه خرد محدود خودمان به احکام و راهنماییها و علمهای نا محدود خداوند دانا و علیم به همه چیز نگاه نکنیم).