لو، تفتح عمل الشيطان

(اگر و شاید درها را برای شروع کار شیطان میگشایند)

(غصه خوردن برای گذشته و خود را با آن مشغول ساختن از دسیسەهای شیطان است، به اندازەای تو را بە اگر و شایدهای گذشتە مشغول مینماید که نمیگذارد به جلو و برای پیشرفتن قدم برداری، زمانی که میگوید اگر این کار را میکردم اینگونه میشد، یا اگر فلان چیز آنگونه میشد فلان چیز را بدست می آوردم، این اگرها تو را سر گرم گذشته میکنند و آیندەات را نیز در راستای ضررهای گذشتە به باد میدهد، (اگر) دروازەای است که همراە با گشودنش شیطان دست بکار میشود، پس آن دروازه را قفل کن و دست شیطان را از دخالت در کارهایت کوتاه کن و ببر)