یک زندگی خاکی

پیامبر خدا یارانش را راهنمایی میکرد و میفرمود:(هر که در راە خدا خاکی باشد و متواضع، همانا خداوند او را مقام و نسبش را والا میگرداند)، خودش نیز در برخورد و پوشاک و خوراک و زیرانداز و منش مردانە ، خاکی زندگی میکرد، طوریکه، اگر کسی غریبه به مدینه وارد میشد،نمیتوانست از طریق پوشاک و زیر انداز پیامبر خدا را از یارانش جدا کند، در تب و تاب پیروزیهایش، برای اثبات خاکی بودنش، سرش را پایین میانداخت طوریکه ریشش به پشت مرکبش (اسب،شتر)میرسید، میفرمود: همانگونه میخورم که بندگان خداوند میخورند، همانگونه نیز مینشینم که بندگان خداوند مینشینند.