نمونە دلیری

پیامبر خدا الگوی دلیران بود، بغیر از ترس از خداوند بزرگ، تمام ترسها از دلش کندە شدە بودند، در دعاهایش نیز به خداوند پناه میبرد و میفرمود( خداوندا به تو پناه میبرم از ترسو بودن) یارانش نیز این گواهی را برایش میدادند، وقتی شرایط سخت خود را بازگو میکنند، میگفتند: آنکه در میان ما دلیر و جنگجو شناخته شده بود، خود را در کنار پیامبر پناه میداد، این دلیری پیامبر خدا نیز از ایمانش سرچشمه گرفته بود، چون مطمئن بود که همه چیز در دست خداست و کسی نمیتواند به او آسیبی برساند، اگر عظم و اراده خداوند بر آ ن باشد،اکرکسی نیز همه چیزش را به خداوند بسپارد، دلیریی کم نظیر را به او میبخشد.