استقبال نمودن و همکاری

پیامبر خدا در زندگی روز مرەاش، سعی میکرد که سربار اطرافیانش نباشد، در کارهای دسته جمعی شرکت مینمود و خود را مخفی نمیکرد، گذشته ازاینها،با اطرافیانش همکاری مینمود و کار و بار مسلمانان را آسان میساخت، چون بر این باور بود که هرکس نیاز برادرش را برآوردە کند، خداوند بزرگ نیز نیازهای او را برآوردە مینماید، بیشتر وقتها به یارانش میفرمود: (اگر به برادری در کار و حل مشکلاتش همکاری کنم، برایم خوشایندتر است ازینکه یک ماه در این مسجد اعتکاف (عبادت) نمایم، وقتی از عایشه سوأل شد، پیامبر خدا در خانه به چه مشغول بود ؟ در جواب گفت: به خانوادەاش کمک میکرد تا زمان فرا رسیدن نماز.