مشورت مداوم

هیچ کسی را ندیدەام که بە اندازە پیامبر خدا   با دوستانش مشورت نماید)، این گواهی یاران پیامبر بودە است، مشورتش نیز تنها برای این نبوده که دل اطرافیانش را راضی نماید و از مسئله الکی بگذرد، بلکه مشورتش به این منظور بود که درست ترین و بهترین نظر را انتخاب کند و کار را به اتمام برساند، از روی نظر (حباب)یار و اصحابش،مکان جنگ بدر را انتخاب نمود، مشورت سلمان فارسی را برای کندن خندق پسندید و خودش نیز در آن مشغول کار کردن بود، در حدیبیه نیز مشورت همسرش (ام سلمه)را انتخاب کرد، مسلمانان که از نکتەهای عهدنامە ناراضی بودند،دستور پیامبر را اجرا نکردند، او نیز با ام سلمه همسرش مشورت نمود، ام سلمه نیز پیشنهاد کرد که پیامبر جلوی چشمان همه سر خود را بتراشد، پیامبر نیز این کار را انجام داد .