معاشرت با اطرافیان

پیامبر خدا با تمام اقشار جامعه معاشرت داشت، بچه و جوان و سالخورده و عالم و بیسواد، زن و مرد،مسلمان و منافق و یهودیان و کافران،سالم و مریض، آنقدر با جامعه در ارتباط بود که احوال پرنده بچەها را میپرسید،با یارانش معاشرت داشت و بە دیدن آنها میرفت،هر کدامشان پیدا نبودند،احوالشان را میپرسید، میزبانی مردم را میکرد و به مهمانی نیز میرفتند، یارانش را تشویق میکرد ارتباطشات را قطع نکنند، ریازت و گوشەگیری را نیز حرام نمود،به یارانش نیز میفرمود:(مؤمنی که در میان مردم زندگی میکند و در مقابل ناراحتیهای آنها مقاومت میکند بهتر است از مؤمنی که با مردم زندگی نمیکند و ناراحتیهای آنها را نمیتواند تحمل کند).