برخورد زناشویی

پیامبر خدا با رفتارهایش چگونگی برخورد درست مردها را با همسرانشان به ما یاد دادند، در خانه دردسر برای همسرانش درست نمیکرد، هیچگاه از غذای همسرانش انتقاد نمیگرفت، به یارانش میفرمود (بهترین شما، آنهایی هستند که با خانواده خود مهربانند، من نیز از همه شما بهتر هستم برای خانوادەام)، همه روزە، صبح به یک به یک همسرانش سر میزد،به آنها سلام میکرد و احوالشان را میپرسید، سپس قبل از اینکه آنها را ترک گوید،برایشان دعای خیر میکرد،هر روز بعد از عصر، باری دیگر به آنها سر میزد و کمی نزد آنها مینشست و آنها را میبوسید،سپس نزد آن یک از همسرانش میرفت که آن شب نوبت او بود که پیامبر را میزبانی کند .