تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

1-انان میگفتند پیامبر(صلى الله عليه وسلم)  ساحر است.

2-می گفتند که پیامبر(صلى الله عليه وسلم) را جادو کردند.

3- می گفتند که پیامبر(صلى الله عليه وسلم) دروغگو است.

4- می گفتند که پیامبر(صلى الله عليه وسلم)دیوانه شده و در همه جا به نام دیوانه خطابش می کردند.

5- می گفتند که پیامبر(صلى الله عليه وسلم) شاعر است و انچه که بنام پیام از خداوند معرفی می کند شعر است نه چیز دیگری.

6- می گفتند که پیامبر(صلى الله عليه وسلم) پیشگوست.

7- می گفتند گفته های پیامبر(صلى الله عليه وسلم) داستان و افسانه پیشگویان قدیمی است که در این دوران آن را مطرح می کنند و به مردم تحویل می دهد.

8- می گفتند که سخنان پیامبر(صلى الله عليه وسلم) دروغی بیش نیست و او به تنهای این سخنان را از خود در نیاورده، بلکه کسان دیگری هم در این راه به او کمک کرده اند.

9- میگفتند پیامبر(صلى الله عليه وسلم) خود بيداد است و این سخنان را که به عنوان وحی از آن نام می برد، شخصی به او اموزش داده است.

در واقع خود نیز سرگرم شده بودند که چه جوری این تهمت هارا سرهم کنند و کدام یک از انهارا به پیامبر(صلى الله عليه وسلم) بچسپانند.