اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

مهمترین اتفاقات شب معراج عبارتند از:

1-شكافتن سينه پیامبر(صلى الله عليه وسلم) و شستشوی قلب مبارکشان.

2-سوارشدن بر پشت بُراق.

3-گفتگو با جبریل.

4- سفر به بیت المقدس و خواندن نماز در آنجا.

5- دیدن دجال.

6-رفتن به اسمان و دیدن هفت اسمان.

7-ملاقات با بعضى از پیامبران خداوند در هریک از طبقات آسمان.

8-دیدن سدرة المنتها و بیت المأمورو مبدأ رودها در آسمان هفتم.

9-انتخاب شیر در بین شیر و مشروب.

10- واجب شدن نمازهای پنج گانه.

11- پیش نمازشدن در اسمان برای پیامران.

12- بازگشت از اسمان به مکه و تعریف اتفاقات آن شب به طوركلي.

کفار به سخنان پیامبر(صلى الله عليه وسلم) باور نداشتند و ایشان را مسخره میکردند، از او درباره بیت المقدس سؤال میکردند و پیامبر(صلى الله عليه وسلم) هم جواب میداد، انها دنبال سند بودند که از سخنان پیامبر(صلى الله عليه وسلم) مطمئن شوند و پیامبر(صلى الله عليه وسلم) نیز با سند و دلیل و مدرک به آنها ثابت کرد که سخنانش درست است.