استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

در زمانی که پیامبر از هر گروه و نمایندەايی که به مدینه می آمد، به این صورت از آنان استقبال می شد.

1- خیر مقدم و استقبال خوبی از انان می شد و استراحتگاه مناسبی در اختیارشان را قرار میدادند.

2- مدتی در آنجا می ماندند تا با نحوه رندگی از رفتار مسلمانان آشنا شوند

3- در زمان مقرر ی و در مکان خاصی، پیامبر(صلى الله عليه وسلم) با لباس مخصوص همراه با بعضی از یارانش با آنان ملاقات می کردند.

4-از همه جزئیات ایمان آوردن به اسلام و شرایط آن و نحوه مسلمان شدن با انان صحبت می کردند.

5- همه نتایج نشست و بحث های انجام شده را كتبا می نوشتند و در آن نوشته شرایط و وظایف و حقوق هر نماینده مشخص می شد و شاهدان موجود در مجلس هم آن را تأیيد و امضا می کردند.

6- در پایان با رفتن نمایندگان و گروهكها، پیامبر کسان آگاه و کاربلد را همراه انان می فرستاد، و یا هر سال در زمان مشخص، شخصی را جهت رسیدگی و پایبند بودن انها به بندهای قرارداد و جمع اوری زکات در صورت لزوم می فرستاد و کسانی را که پایبند به قرارداد نبودند، جريمه می کردند.