حج الوداع

در سال دهم هجری پیامبر(صلى الله عليه وسلم) اولین حج بعد از هجرت و آخرین حج خود را انجام داد.

بیشتر مردم چه در مدینه و چه در اطراف مدینه در این سفر حضور داشتند، این حج به حج الوداع شناخته شد، چون پیامبر(صلى الله عليه وسلم) از یاران و پیروانش خدا حافظی کرد، فریضه حج قبل از حج وداع برای مردم شناخته شده بود.

در این سفر پیامبر(صلى الله عليه وسلم) سخنرانی فرمودند و ددر این سخنرانی مطالب مهیمی را بیان کردند:

1- گفتن اینکه ممکن است وفات کند و در حج سال آینده حضور نداشته باشد.

2- اعلام اینکه خون و مال مسلمانان بر هم حرام است.

3- باطل کردن قوانین دوران جاهلیت، به عنوان مثال: دادن شیربها و گرفتن سود و ربا.

4- مشخص کردن اموال عمومی و سیستم دارایی.

5- توسل و توکل به قران مجید.

6- طلب حلالیت از مسلمانان.

7- تکرار موضوع عدم افضلیت عرب بر عجم ، سیاه پوست بر سفید پوست، مگر از نظر خداشناسی و تقوا.

پیروان پیامبر(صلى الله عليه وسلم) جزئیات ادای فریضه حج را از ایشان اموختند و از آن زمان تا به حال مسلمانان جهان بدین شیوه فریضه حج را به انجام می اورند.

بعد از حج الوداع، پیامبرخدا (صلى الله عليه وسلم) به مدینه برگشتند و آن سفر، آخرین دیدار پیامبر(صلى الله عليه وسلم) از مکه مکرمه بود.