رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم) پوست سفید و روشنی داشتند، نور و روشنی خاصی در چهره مبارکشان نمایان بود.

-خونگرم بودند.

-قد متوسطی داشتند.

-ایش و موهایشان پر بودند.

-ابروهای پر و بلند با چشمانی درشت انگار به چشم هایشان سرمه کشیده بودند.

-لب و دهان کشیده ايی داشتند.

- دندانهایشان از هم فاصله داشتند.

- سر و گردن متوسط با شانه های پهن و چهار شانه.

- هیکل و اندام زیبايی داشتند، دارای سینه پهن با موهای بلند.

- استخوانهای محکمی داشتند.

- دستهای سرد و نرم و لطیفی داشتند با کف دست پهن و پاهای پهن و بزرگ.

- انگشتان پهن و نزدیک به هم.

زمانی که راه می رفتند، سینەهایشان را به جلو می دادند، مثل اینکه از سراشيبى به سمت پاین حرکت می کنند.