وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

پیامبر (صلى الله عليه وسلم) نُه خانه داشت و و هر کدام از خانه هایشان وسایلی داشتند که در خانه دیگری نبود نه اینکه برای هر خانه یکسری کامل وسایل زندگی مهیا باشد.

به طور کلی وسایلی که در هر 9 خانهء پیامبر (صلى الله عليه وسلم) موجود بودند، عبارتند از:

 حصیر:در چند تا از خانه از خانه هایش حصیر داشت

-جانماز:جانمازش از جنس حصیر بود و برای خواندن نماز از آن استفاده می کرد،اندازش کوچکتر از حصیرهای امروز بود.

خمیر:خمیر کوچکی داشتند که بیشتر در سفر و جنگ همرهشان بود و جنس آن از پوست دباغی شده بود.

لیوان:دو لیوان داشتند، یکی چوبی که با سیم محکم اطرافش را پیچیده بودند، دیگری لیوان شیشەایی که برای آب خوردن استفاده می کردند

زیر انداز پشمی: زیر اندازشان پشمی بود از پشم حیوانات درست شده بود این زیر انداز در منزل حفصه بود

سینی:سینی شان آنقدر بزرگ بود که باید چهار نفر با کمک هم آن را بلند می کردند و بیشتر زمانی استفاده می شد که قربانی می کردند و برای غذا خوردن از آن استفاده می شد. تشت حمام پیامبر (صلى الله عليه وسلم) در منزل هر یک از همسرانش یک تشت حمام داشت و به آن میر کن می گفتند.

عصا:

پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)یک داشتند که بیشتر روزهای جمعه زمانی که خطبه می دادند از آن استفاده می کردند.

جاسرمه:پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) یک جا سرمە داشتند که شبها چشمانشان را  سرمە می کشیدند

بشقاب:در بعضی از خانه هایشان بشقاب داشتند که برای غذا خوردن از آن استفاده می کردند

پیمانه:از پیمانه جهت اندازه گیری زکات خوراکی و آذوقه و چیزهای دیکر استفاده می کردند

همچنین پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)یک شانه ،یک آینه سنگی ،یک شیشه روغن جهت چرب کرن و یک بوقچه کوچک داشتند،هچنین یک شمشیر زره هم داشتند که در جنگ ها از آن استفاده می کردند.