صف توبه کنندگان

(إن الله يحب التوابين)

توابین از توبەشان همین را نصیب شوند کافیست،

تنها مهر خداوند بە این می ارزد که خود را در صف توبه کنندگان قرار دهی،

عضو بودن در جمع توابین جا بس افتخاریست مادامیکه خداوند بلند مرتبه نوید دادەاند توابین را دوست دارند.