عزت نفس

(يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف)

کسانی هستند که بخاطر عزت نفسشان نداری خود را بروز نمیدهند، مردمان خردمند و ریز بین با رنگ رخسار و آسوار نداری بر جسمشان و مال و اوضاعشان فقر را در خود در میابند و دست همکاری را بسویشان دراز میکنند، اما ابلحان مادامیکه به رنگ و رخسار و مال و اوضاعشان نمینگرند در این خیالند که ثروتمندند و نیازی به مساعدت ندارند.